Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği TüzüğüMOBİL SERVİS SAĞLAYICI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Madde 1. Derneğin Adı, Merkezi ve Tanımlar:


A) Derneğin Adı

Derneğin adı "MOBİL SERVİS SAĞLAYICI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ”dir (bundan böyle "Dernek” olarak anılacaktır). Derneğin kısa adı "MOBİLSİAD”dır.


B) Derneğin Merkezi

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur. 


C)Tanımlar 

GSM: Global System for Mobile Communications, Global Mobil Telekomünikasyon Sistemi, cep telefonu iletişim protokolü, Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaygın şekilde kullanılan dijital mobil telefon sistemini ifade eder.

GMPCS: Global Mobile Personal Communications by Satellite, Global Uydu Personel Telefon Şebekesi, özellikle diğer şebekelerin yetersiz kaldığı bölgelerde uydu üzerinden veri aktarmalı olarak kullanılan telefon sistemini ifade eder.

PSTN:  Public Switched Telephone Network, Genel Aktarmalı Telefon Şebekesi, dünya genelinde kullanılan devre aktarmalı telefon ağıdır. Başlangıçta sabit analog telefon şebekesi olarak kurulan bu ağ günümüzde neredeyse tamamen sayısal(dijital)dır ve sabit telefonların yanı sıra mobil telefon hatlarını da içermektedir.

Operatör:  Haberleşme ve iletişim şebekeleri (GSM, PSTN, GMPCS) üzerinden abonelere hizmet sunan telekomünikasyon firmalarını ifade eder.

Mobil Teknoloji Platformu: GSM, GMPCS, 3G, 4G, 4,5G, 5G veya PSTN operatör abonelerine IVR/SMS/WAP/WEB/MobilWEB/USSD/GPRS gibi her türlü mobil ve bilgisayar uygulamaları ile platformları üzerinden geliştirilen ve sunulan,  bu Operatör Platformları haricinde de  her türlü haberleşme ve iletişim şebekesi üzerinden (internet,  ADSL, kablolu yayın, uydu vb.) sunulan ve abonelerin cep telefonu, PDA, cep bilgisayarları veya "connected” herhangi bir cihaz (MP3 çalar, laptop vb.)  aracılığı ile  yararlanabilecekleri uygulamaları geliştirmelerine imkan veren Teknoloji Platformlarını ifade eder.

Katma Değerli Servisler: Operatörler tarafından abonelere sunulan temel servislerin dışında kalan, her türlü  içerik kapsayan veya kapsamayan çağrı ve data servislerini ve uygulamalarını ve bu uygulamaları mümkün kılan yazılım ve donanımı ifade eder.  Oyun, yarışma, oylama, bilgi, eğlence, müzik içerik servislerini, sohbet servislerini, indirilip yüklenebilir servisleri (Java, Symbian vb. geliştirilen ve mobil cihazlara indirilebilen servisleri), mobil pazarlama servislerini, interaktif medya servislerini (TV, radyo kanalları gibi medya kanalları üzerinden sunulan oylama, yarışma vb. servisleri) ve benzeri uygulamaları kapsar. 

Banka ve Finansal Hizmetler: 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında ya da Kanun’a dayanılarak oluşturulan mevzuat uyarınca faaliyet gösteren banka ve/veya finansal işlemlerini gören kuruluş ve şirketler tarafından sağlanan hizmetlerin tamamını ifade eder. 

e-ticaret İnternet Platformu: 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti yürütmekte olan tüm şirketlerin hizmetlerinin tamamını ifade eder.


Madde 2. Derneğin Amacı ve Faaliyet Konuları :

A) Derneğin Amacı :

Derneğin amacı Mobil Teknoloji Platformu üzerinden Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknoloji üreten, geliştiren ve sunan işletmeciler, e-ticaret İnternet Platformları ile Banka ve Finansal Hizmetler sunan kuruluşlar/şirketler arasında yakın dayanışma ve iş birliğini oluşturmak suretiyle hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek, sektör etik kurallarını belirlemek ve üyeler arasında işler hale getirmek, sektörün rekabet koşulları içinde çalışmasına katkı sağlamak sektörde yer alan şirketlerin ortak çıkarları doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformlarda yaşanan sorunların çözüm yollarını aramak, ulusal ve uluslararası pazarlarda sektör algısını güçlendirerek sektör oyuncularının dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, sektörün büyümesi için düzenleyici kamu birimleri ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, bu amaçla uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak, sektör oyuncularını ve son kullanıcıları bilinçlendiren, yönlendiren ve liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu (STK) olmaktır.


B) Derneğin Ana Faaliyet Alanları :

Dernek, Mobil Teknoloji Platformu üzerinden sunulan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknoloji konularını, özellikle e-ticaret İnternet Platformlarını ilgilendiren hususlar da dahil olmak üzere  Banka ve Finansal Hizmetler kuruluşları/şirketleri ve/veya diğer ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak suretiyle kamu yararını gözeterek, inceleme, araştırma, geliştirme ve sektör sorunlarına çözüm üretme amaçlı olarak kendisine faaliyet alanı olarak seçmiştir. 

Dernek bu konuların yanı sıra ileride ortaya çıkacak olan teknolojilerle de uyumlu olarak, bu teknolojilerin takibi ve sektörün de bunlardan haberdar edilmesi, bu konuda bilgilendirilmesi amacı ve aynı zamanda kamu yararı da gözetilerek bu uygulamaların türevleri veya benzerleri üzerinde sivil toplum odaklı faaliyet gösterecektir.


C) Derneğin Faaliyetleri :

Dernek, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirebilir: 


Bilgilendirme Faaliyetleri

1. Mobil Teknoloji Platformu ve e-ticaret İnternet Platformları üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknolojileri bu kapsamda Banka ve Finansal Hizmet gibi sektör dışından gerçekleştirilen iş birlikleri ve bunların uygulamaları konusunda Dernek üyelerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektör paydaşlarını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek,

2. Mobil Teknoloji Platformu ve e-ticaret İnternet Platformları üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknolojileri alanında dünyada yaşanan gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgilerin ilgili sektör firmalarına, ilgili kurumlara, Banka ve Finansal Hizmet gibi sektör dışından iş birliği gerçekleştirilen kuruluş ya da şirketlere ve her ihtimalde ilgili kişilere iletimini sağlamak,

3. Mobil Teknoloji Platformu ve e-ticaret İnternet Platformları üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknolojileri alanına yönelik olarak, farklı periyotlarda raporlar hazırlamak, bu raporları kamuoyu, kamu otoritesi ve bu alanda faaliyet gösteren firma ve kurumlarla ya da iş birliği içerisinde olunan Banka ve Finansal Hizmet kuruluşları/şirketleri dahil sektör dışındaki diğer ilgililerle paylaşmak,

4. Süreli yayınlar çıkarmak,

5. Konferans, seminer, panel, toplantı ve diğer etkinlikleri düzenlemek,

6. Üyelerinin yararlanması için bir bilgi bankasının kurulması için çalışmalar yapmak,

7. Üyelerine danışmanlık hizmeti sunmak üzere her konuda uzmanlık komisyonları oluşturmak,

8. Yeni gelişmelerin öğrenilip üyelerine aktarılması amacıyla yurtiçi, yurtdışı fuar, kongre, etkinliklere katılmak ,

9. Sektöre, sektör dışındaki iş birlikçilerine ve etik kurallarına ilişkin tüketicilerin sektörel hizmet ve ürünler hakkındaki algısına katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek,


Kamu ve Özel Otoriteler İle İşbirliği Faaliyetleri

10. Kamu kurum ve kuruluşlarının Mobil Teknoloji Platformu üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknolojilerinin kullanımına yönelik yapacağı kanun, yönetmelik, düzenleme ve uygulamaların kalitesinin ve etkinliğinin artması için görüş ve önerilerde bulunmak,

11. Sektör ile ilgili tüm Bakanlıklar ve bağlı birimleri ile işbirliği ve düzeyli iletişimi sağlayarak, yasal düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, sektörün gelişmesine yönelik çalışmak ve sektörel etik kuralları oluşturmak,

12. Mobil Teknoloji Platformu üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknolojileri konusunda ülkemizde ve dünyada standartları oluşturmaya yönelik organizasyonlarda yer almak ve yönlendirici katkılarda bulunmak,

13. Mobil Teknoloji Platformu ve e-ticaret İnternet Platformları üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknoloji Sağlayıcıları, Banka ve Finansal Hizmetler alanında iş birliği sağlanan kuruluş/şirketleri ilgilendiren konularda genel, sektörün dallarına ilişkin konularda özel, projeler üretmek üzere toplantılar yapmak, çalışma komisyonları kurmak,

14. Sektör içerisinde ürün, servis, teknoloji geliştirilen başta e-ticaret İnternet Platformları ya da Banka ve Finansal Hizmetler alanında faaliyet gösteren kuruluş/şirketler dahil olmak üzere sektör dışındaki tüm yapılar ile sürekli temasta kalmak sureti ile sektörün ve farklı iş modellerinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak,


Koordinasyon Faaliyetleri

15. Sektörde faaliyette bulunan işletmeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek kaliteyi arttırmak ve küresel pazarlarda güçlenmeyi sağlamak,

16. Sektörün gelişmesine yönelik ilgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak,

17. Dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı amaçla kurulmuş olan benzer yapılarla iş  birliği yapmak, yardımlaşmak, ortak faaliyetlerde bulunmak ayrıca küresel kuruluşlara üye olmak,

18. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon çatısı altında birleşmek,

19. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle işbirliği yapmak, gerektiğinde bunlara üye olmak, temsilci göndermek ve çalışmalarına katılmak,


Destekleme Faaliyetleri

Mobil Teknoloji Platformu üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknoloji alanında, 

20. Türk firmalarının bölgesel ve küresel anlamda öncülüğünü sağlayacak girişimlerde bulunmak,

21. Uzman insan kaynağının kazandırılması konusunda, eğitim programları ve seminerler organize etmek,

22. Özel sektörde ve üniversitelerde girişimciliği teşvik etmek,

23. Proje yarışmaları düzenlemek,

24. Yapılacak veya yapılmakta olan projeler içinden seçilen özel projelere bilgi ve finansman sağlamak,

25. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek. Bu alanda yeni teknolojiler geliştirilmesi için kampanyalar, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek ve sair her türlü girişimde bulunmak. Bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak.

26. Eğitime destek amacı ile dernek faaliyet alanları ile ilgili konularda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak, sektöre başarılı bireylerin yetişmesini sağlamak,


İşletme Faaliyetleri

27. Dernek, amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul’un Yönetim Kurulu’na yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile demirbaşlar satın alabilir; ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi şahsi, ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Elde edeceği geliri üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla Derneğe gelir kaydedebilir; iktisadi işletmeler kurabilir.

28. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, gerekli izinleri alarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri, iktisadi ve ticari işletme, ortaklık, vakıf ve yardımlaşma sandıkları kurabilir. 

29. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir, federasyon ve konfederasyonlar oluşturulmasına katkı sağlayabilir, öncülük edebilir, Dernek ileride uygun göreceği yer ve bölgelerde temsilcilik açabilir.

30. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplayabilir, alabilir ve verebilir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.


Madde 3. Dernek Üyelik ve Koşulları : 

3.1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve Mobil Teknoloji Platformu ve e-ticaret İnternet Platformu üzerinde yaratılan Katma Değerli Servis, Ürün, Hizmet ve Teknoloji sağlayan gerçek kişiler, şirketler ve/veya bu şirketlerin içinde yer aldığı, iş birliği içerisinde olduğu Banka ve Finans Hizmetleri sunan şirketler grupları/holdingler de dahil olmak üzere tüzel kişiler, kendilerini temsile yetkisi olan gerçek kişiler aracılığı ile olmak üzere Medeni Kanun’un Derneklere ilişkin hükümleri, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve bu Tüzükte belirtilen hüküm ve sınırlamalara uygun olarak Derneğe üye olabilirler. 

3.2.   Derneğe üye olmak isteyenler en az 2 (iki) üye tarafından aday olarak önerilmelidirler.

3.3. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır ve akabinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

3.4. Yabancı uyruklu kişiler, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip oldukları takdirde, Derneğe üye olarak kabul edilebilirler. 

3.5.  Derneklere üye olmaları yasal ve özel düzenlemeler ile yasaklananlar, Derneğe ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.


Madde 4. Dernek Üyeliğinin Değerlendirilmesi ve Üyelik İşlemleri : 


4.1 Dernek Üyeliği 

Dernek üyesi olmak isteyen ve 2(iki) üye tarafından önerilen başvuru sahipleri, Dernek amaç ve faaliyet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ifade eden ve gerekli üyelik koşullarını içeren MOBİLSİAD Üyelik Formu'nu eksiksiz ve imzalı şekilde doldurup Dernek Genel Sekreterliğine sunarlar. Islak imzalı üyelik formu, elektronik posta vb. yöntemlerle sunulmasının ardından 5 (beş) iş günü içinde Dernek Genel Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.


4.2. Dernek Yönetim Kurulu, başvuranlar hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırdıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde üyelik ile ilgili kararını verir ve kararı başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğe kabul kararı Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınır. 


4.3. Başvuru sahibi, Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kendisinden üyelik için gerekli belgeler talep edilir, belgelerin 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanması ve Dernek Genel Sekreterlik adresine ulaştırılması gerekmektedir. Belgelerin tamamlanmasını takiben kayıt işlemleri yapılır. 


Madde 5. Üyelikler, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri: 


A) Üyelikler

Derneğin iki çeşit üyesi vardır. Asli Üyeler ve Onursal Üyeler, 


Asli Üyeler

5.1. Bu tüzükteki üyelik niteliklerine sahip olup, derneğe asli üye olmak üzere müracaat eden ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek Yönetim Kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş bulunan gerçek ve tüzel kişi üyelerdir. Her asli üyenin dernek faaliyetlerine, yönetime katılma ve genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.


Onursal Üyeler

5.2. Derneğe yakınlığı tespit olunan ve seçilmesi dernek için kazanç ve şeref addedilen ilim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üyelik unvanı verilebilir. Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanmazlar. Giriş ödentisi ve aylık aidat ödemeleri zorunlu değildir. 


B) Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 

5.3. Dernek asil üyeleri genel kurulda bulunmak ve oy vermek, seçmek ve seçilmek, Derneğin çalışmaları ve sosyal çalışmalardan faydalanmak haklarına sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. 


5.4. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yetkili organ kararı ile belirleyeceği bir kişi ya da tüzel kişiliği temsile haiz son imza sirkülerinde yer alan bir kişi, tüzel kişiyi Dernekte temsil eder. Tüzel kişi üye, temsilcisini, eğer yetkili organ kararı ile temsilci belirlenmişse bu organ kararını ya da imza sirkülerinde görünen yetkili temsilcisini atayacaksa son imza sirkülerini bildirim yazısına ekleyerek, 10 (on) gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüzel kişi Dernek üyesinin gerçek kişi temsilcileri genel kurulda oy kullanır ve Derneğin organları olan Yönetim ve Denetim Kurullarında yer alabilirler. Her bir tüzel kişilik en fazla bir kişi tarafından temsil edilebilir. Bu kişinin çeşitli sebeplerle Dernek içindeki temsil yetkisi sona erdiğinde tüzel kişi en geç 10 (on) gün içinde yeni temsilcisini, alacağı karar ile belirleyecek ve Dernek Yönetim Kuruluna bildirecektir.


5.5 Tüzel kişi üyeleri temsil eden gerçek kişiler, ilgili tüzel kişi ile hukuken iş ilişkilerinin sonlanmasını takiben 90 (doksan) gün içerisinde gerçek kişi olarak Derneğe üye olmak istediklerini belirtmeleri halinde Yönetim Kurulunun 2/3’ünün kabul yönündeki kararı ile giriş ödentisi ödemeyerek dilerlerse Dernekteki üyeliklerine gerçek kişi üye olabilirler.


5.6. Derneğe üye olan kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan ve bir defaya mahsus olarak ödenecek üye giriş ödentisini başvurularının kabul edilmesini takiben 10 (on) iş günü içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan üyelik aidatını ise her ayın 10’una kadar  ödemek zorundadırlar.


5.7  Derneğe üye olan kişiler, Dernek üyesi olmaları neticesinde öğrenmiş oldukları Dernek faaliyetleri ile ilgili veya dernek üyelerine ilişkin faaliyet konuları, iş ilişkileri, mali durumları, hisse bilgilerine ve bunun gibi her türlü bilgiyi Dernek üyeliği sona ermiş olsa dahi  üçüncü gerçek ve tüzel kişilere açıklamayacak, ifşa etmeyecek ve kullanmayacak ve doğrudan veya dolaylı yoldan dernek faaliyetlerine ilişkin her türlü yazılım ve/veya teknolojik bilgi dahil olmak üzere sırları herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiye iletmeyecektir. Dernek faaliyetleri kapsamında dernek yönetimi veya dernek üyesi gerçek veya tüzel kişilerden  elde ettiği ve edeceği bilgi, belge ve dokümanları, yapılacak tüm yazışmaları, toplantı tutanaklarını, karar ve mutabakat zaptı gibi diğer tüm belgeleri, erişim yetkilerini ve erişim yetkilerini kullanmaya yönelik parola, şifre ve sair bilgileri ne sebeple olursa olsun kişisel yararı için kullanamaz ve üçüncü şahıslara veremez ve kullandırtamaz. Dernek üyesi gerçek veya tüzel kişinin gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden üye hakkında Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek disiplin cezası verilir. . 


5.8 Dernek üyeleri üyelik aidatı ve giriş ödentilerini üyeliğe kabul kararı dernek yönetim kurulu tarafından kendilerine bildirildikten sonra, 10 (on) iş günü içerisinde ödemekle yükümlüdürler. 


5.9 Hiçbir Dernek üyesi, Dernek ile kendisi, eşi, üst soyu, ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda genel kurulda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da bu düzenleme geçerlidir.


5.10 Dernek üyeleri tüzükte yer alan yapmak zorunda olduğu bildirimlerinin nasıl yapacakları konusunda e-mail yoluyla Dernek Genel Sekreterliğine yazabilirler. Dernek Genel Sekreterliği tarafından kendilerine gönderilen e-mailde istenilen evrakların hangi adette ve ne biçimde gönderileceği bildirildiği takdirde ilgili evrakları, Dernek Genel Sekreterliğinin bildirdiği biçimde ve kendilerine bildirilen zamanda Derneğe göndermekle yükümlüdürler. 


5.11 Dernek üyeleri Derneğin Yönetim ya da Denetim Kuruluna yapacakları bildirimleri, itirazları Genel Sekreterliğe e-mail yoluyla Yönetim ya da Denetim Kuruluna bildirilmek üzere gönderebilirler. Ancak Genel Sekreterliğin e-mail yoluyla yapılan ilgili itiraz ya da bildirimlerin yazılı olarak posta ya da başka ulaştırma araçlarıyla gönderilmesini talep ettiği durumlarda üye gereğini yapmakla yükümlüdür.


Madde 6. Üyeliğin Sona Erme Halleri: 

6.1. Üyeler diledikleri zaman Dernek'ten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üyeler bu arzularını bir dilekçe ile Yönetim Kurulu'na bildirir. İşbu bildirim yazılı olarak yapılır.  


6.2.İsteğe bağlı Dernekten ayrılma hali saklı olmak üzere, aylık üyelik aidatını veya giriş ödentisini ödemekte temerrüde düşen üyeler için, Yönetim Kurulu karar alarak üyelikten çıkarma ihtarını yapar, ihtar ilgili üye tarafından tebellüğ edildikten sonra 1 (bir) ay içinde  gereğini yapmayan üye,  Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkarılan üyenin Derneğe ödememiş asıl ve faiz borçları yönetim kurulu kararı ile yasal takibe konu olabilir.


6.3. Dernek tüzüğüne, içtüzüğüne, amaçlarına ve Yönetim - Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üyeler,


6.4.  İşbu Dernek tüzüğünde ve mevcut yasal düzenlemeler ile belirlenen üyelik şartlarını veya şartlarından birini kaybeden üyeler ile


6.5. Dernekten yazılı olarak yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokan üyelerin Dernekten çıkarılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. 


Madde 7. Üyeliğin Sona Erme Şekli:

7.1. Dernekten çıkarılmasına karar verilen üyeye ilgili Yönetim Kurulu kararı, Genel Sekreterlik tarafından karar tarihinden en geç 15 (on beş) gün içinde tebliğ edilir. Çıkarılmasına karar verilmiş olan üye dilerse Genel Kurul’da bu karara itiraz edebilir. Bu konudaki nihai kararı Genel Kurul verecektir. Genel Kurul’un bu konuda verceği karar 2/3 oy çoğunluğuyla alınır. 


7.2. Dernek aylık aidatını ve/veya giriş ödentisini ödememesi sebebi ile Dernekten çıkarılmasına karar verilmiş olan kişiler dahil olmak üzere üyeliğine kendi isteği veya şirket kararı doğrultusunda son veren üyeler yeniden talep etmeleri ve Yönetim Kurulu’nun da onayı ve önceden üyeliğine son verilmiş üyenin birikmiş ödentilerini ve ödememiş olmaları halinde giriş ödentilerini vermeleri halinde yeniden üyeliğe kabul edilebilirler. 


7.3. Dernekten kendi isteği ile çıkan ya da çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. 


Madde 8. Dernek Organları :

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Denetim Kurulu

D) Onur Kurulu


Madde 9. Genel Kurul :

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup, Derneğin asli kayıtlı üyelerinden meydana gelir.


Madde 10. Genel Kurul Toplantıları :

a) Olağan Genel Kurul, gelir ve gider hesaplarının tetkiki, Dernekle ilgili lüzumlu görülen hususlar ile Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi amacı ile üç yılda bir defa Nisan ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördükleri durumlarda veya Dernek asil üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


b) Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.


c) Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda başkan vekili tarafından açılır. Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine giderler. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslarına göre yeniden çağrılır Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


d) Genel kurulun açılışını takiben toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili bir yazmandan oluşan başkanlık divanı açık oy ile seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.


e) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun isteği ile görüşülmesi istenen hususların gündeme ilavesi zorunludur.


Madde 11. Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri :

a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi.

b) Derneğin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili hususlarda kararlar almak.

c) Dernek organlarını seçmek.

d) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

e) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası.

f) Yönetim Kurullarınca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.

g) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

h) Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşması bakımından yönetim kuruluna direktif verilmesi ve gereğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonların seçilmesi.

i) Derneğin feshi tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonunu seçmek ve tasfiye neticesinde bakiyenin hangi kuruluşa tahsis edileceğinin tayin edilmesi.

j) Üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

k) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.

l) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

m) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirilmesi hakkında karar vermek.


Madde 12. Genel Kurul Kararları :

Genel Kurulda kararlar açık oy ve salt çoğunlukla verilir. Ana tüzüğün değiştirilmesi ve Derneğin feshi kararları için toplantıda bulunan üye sayısının 2/3 çoğunluğu gereklidir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve genel kurul katılım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar da ise bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


Madde 13. Yönetim Kurulu :

Yönetim kurulu genel kurul tarafından asıl üyeler arasında üç yıl için gizli oyla seçilen 9 asıl ve 9 yedek üye olarak seçilir. Yönetim Kurulu yalnızca asil üyelerin katıldığı ilk toplantısında gizli oy ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Başkanını seçer. Yönetim Kurulu Başkanlık seçiminden sonra Başkanın önerdiği isimler arasından oy çokluğu ile bir başkan vekili, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde boşalan üyelikler sıra ile yedek üyelerden tamamlanır. Sıradaki yedek üyenin sebep belirterek asil üye olmak istememesi halinde takip eden yedek üye asli üyeliğe atanır. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinin getirilmesinden sonra yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 30 (otuz) gün içinde toplantıya çağrılır. 


Madde 14. Toplantı Zamanı ve Katılma :

Yönetim kurulu, Başkan veya yokluğunda Başkanvekilinin çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile en az ayda bir kez toplanır ve gündemdeki maddeleri görüşüp, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile görüşüp karara bağlar. Derneğe üyeliğe kabul veya çıkarma kararı Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınır. Toplantıya başkan veya başkan vekilinin başkanlık etmesi zorunludur. Yönetim kurulunca Yönetim Kurulu veya Genel Sekretere yazılı geçerli özrünü iletmeksizin üst üste üç toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulunda boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. 


Madde 15. Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

a) Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantısına karar vermek ve gündemi hazırlamak.

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak.

d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

e) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, Dernek lehine ipotek ve ayni haklar tesis etmek

f) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek. 

g) Üyelik giriş ve yıllık aidatlarını ve ödeme şekillerini belirlemek 

h) Derneğin personel ihtiyacını belirlemek, tayin etmek, ücretlerini belirlemek, terfi ettirmek, cezalandırmak veya hizmet akitlerini feshetmek, 

i) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını, görev ve sorumluluklarını  tayin etmek,

j) Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamaya koymak,

k) Dernekler Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterleri tutmak ve Kanun'da zikredilen diğer işleri yapmak.

l) Tüzükte, kanunda ve sair dernekler mevzuatında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında her türlü disiplin cezalarını (uyarma, kınama, dernekten çıkarma) uygulamakla yükümlüdür. Yönetim kurulunun yazılı uyarı, kınama ve tüzüğün 6.2 maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye hakkında verilen çıkarma cezası haricindeki çıkarma kararı, çıkarılan üyenin itirazı üzerine genel kurul tarafından incelenir ve karara bağlanır. 6.2 maddesinde düzenlenen üyelikten çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezaları, Tüzel kişi üyeyi temsil eden gerçek kişinin hal ve davranışlarından ileri gelmişse bu durum derhal Dernek Yönetim Kurulu tarafından ilgili tüzel kişiliğin yetkili organına yazılı olarak bildirilir ve temsilcisini değiştirmesi veya gerekli önlemleri alması için kendisine 30(otuz) gün süre verilir. Bu süre içerisinde verilen disiplin cezaları uygulanmaz ancak süre geçtikten sonra uygulanmaya koyulur. 

m) Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla üye ile toplanarak Dernek üyeleri hakkındaki disiplin cezalarını görüşüp katılanların oy çoğunluğu ile karara bağlar. Hakkında disiplin cezası verilmesi gündemiyle toplanan üyenin kendisinin ya da temsilcisinin yönetim kurulunda yer alması durumunda bu kişiler yapılacak oylamada oy hakkından yoksundur.  

n) Derneğin vakıf, iktisadi işletme veya ticari şirket kurmasına karar vermek 


Madde 16. Derneğin Denetleme Kurulu:

Derneğin iç denetimi konusunda yetkili ve sorumlu organ Denetleme Kuruludur. Denetleme Kurulu bütün üyeler adına Derneğin çalışma ve hesaplarını denetlemek için Genel Kurulda seçilir ve yılda en az bir kez denetim yapar.

Denetleme Kurulları yaptıkları denetim sonucu gördükleri aksaklıkları ve alınması gereken önlemleri Yönetim Kurullarına derhal bildirir ve denetim sonucu hazırlanan raporların bir örneği Yönetim Kurullarına teslim edilir. 

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu'nun yükümlülüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


Madde 17. Denetleme Kurulu Kuruluşu :

Denetleme Kurulu Genel Kurulca üç yıl süre için gizli oyla seçilir 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Asli üyeler ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör üye seçerler. 

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde boşalan üyelikler sıra ile yedek üyelerden tamamlanır. Sıradaki yedek üyenin sebep belirterek asil üye olmak istememesi halinde takip eden yedek üye asli üyeliğe atanır. Bu yedek üye, yerini aldığı asil üyenin görev süresini tamamlar.


Madde 18. Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

a) Derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe inceler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir.

b) Bu bir yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bir raporla Genela Kurul bildirir. Denetim Kurulu Derneğin kayıt ve hesaplarını inceleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları, bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na bildirir ve toplantılarda Genel Kurul'un onayına sunar.

c) Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’u olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırması talebinde bulunur.

Denetleme Kurulu Üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini ve diğer kayıtlarını tetkik edebilirler.

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri geciktirmeksizin Denetleme Kurulu Üyeleri'nin tetkikine sunmakla yükümlüdür. 


Madde 19. İç Denetim Şekilleri : 

Denetim Kurulunun yılda en az bir defa denetim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmaksızın genel kurul veya  yönetim  kurulu  gerek  görülen  hallerde  bağımsız  denetim  kurumlarından birine Derneği denetlettirebilir.


Madde 20. Alt Komite ve Uzmanlık Grupları: 

Dernek amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere Çalışma Gurupları veya Alt Komiteler kurulabilir. 


Madde 21. Onur Kurulu :

Onur Kurulu, Derneğin eski başkanlarından ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Haberleşme, Bilişim, Telekomünikasyon ve Medya sektörünü iyi tanıyan, Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi için stratejiler geliştirerek görüş ve tavsiyelerini sunacak olan kişiler arasından Genel Kurul kararı ile seçilirler. Senede en az bir kez ve Yönetim Kurulunun talebi üzerine toplanır.


Madde 22. Onur Kurulu Görev ve Yetkileri :

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulu’na görüş bildirir. Yönetim Kurulu bu görüşleri dilediğince değerlendirmekte ve öncelikleri saptamakta serbesttir. 

Onur Kurulunun görev ve yetkileri,

a)  Sektörün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

b)  Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri

değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

c) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.


Madde 23. Derneğin Gelirleri :

1. Üye aidatları

2. Yardım toplama mevzuatına uygun olarak toplanacak tüm yardımlar ve bağışlar

3. Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği neticesinde sağlanacak ayni veya maddi katkılar,

4. Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak ayni ve nakdi yardımlar

5. Taşınır veya taşınmaz mallardan elde edilen gelirler

6. Yayın, gösteri, balo, yemekli toplantı ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler

7. Derneğin, vakıf, iktisadi işletme veya ticari şirket kurması halinde, bu iktisadi işletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler 

8. Derneğin diğer gelirleri


Madde 24. Dernek Ödenceleri :

A) Giriş Ödentisi  

Her üyenin üyeliğe girişte ödemekle yükümlü olduğu giriş ödentisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

B) Aylık Aidat  

Her üyenin ödemekle yükümlü olduğu aylık aidat ve ödenme şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 


Madde 25. Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler :

A) Defter Tutma Esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

B) Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

C) Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. 

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6'ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


D) Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


E) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi  

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Madde 26. Derneğin Gelir ve Gider işlemleri : 

A) Gelir ve Gider Belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) "Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) "Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.


B) Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


C) Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


D) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.